میکروسکوپ الکترونی عبوری

TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY

در این دستگاه پرتو الکترون با گذر از لنزهای مختلف الکترومغناطیسی و روزنه های خاص طراحی شده به نمونه مورد مطالعه که کاملا نازک سازی شده است تابانده شده و با عبور از بین ساختار اتمی/ سلولی آن و با توجه به طول موج پرتو الکترون امکان آشکارسازی ساختار اتمی به شکل تصاویر ساختاری و الگوهای پراشی را فراهم می نماید. طیف نگاری اشعه ایکس (EDS) از برخود پرتو الکترون با اتمهای ساختار نمونه و (PEELS) نیز امکان پذیر می باشد.

TEM یگانه دستگاه قدرتمندی است که پژوهش در ساختار اتمی و نانویی را با مشاهده تصاویر مربوطه و طیف نگاری ، ممکن می سازد.

شرکت پرتو رایان رستاک متکی به تجربه طولانی بیست ساله کارشناسان خود  آمادگی دارد تا خدمات فنی و تخصصی شامل تامین دستگاه ها و لوازم یدکی و مصرفی ، نصب و راه اندازی ، تعمیرات و نگهداری و کالیبراسیون دستگاههای TEM را ارائه نماید.

میکروسکوپ الکترونی عبوری

TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY

در این دستگاه پرتو الکترون با گذر از لنزهای مختلف الکترومغناطیسی و روزنه های خاص طراحی شده به نمونه مورد مطالعه که کاملا نازک سازی شده است تابانده شده و با عبور از بین ساختار اتمی/ سلولی آن و با توجه به طول موج پرتو الکترون امکان آشکارسازی ساختار اتمی به شکل تصاویر ساختاری و الگوهای پراشی را فراهم می نماید. طیف نگاری اشعه ایکس (EDS) از برخود پرتو الکترون با اتمهای ساختار نمونه و (PEELS) نیز امکان پذیر می باشد.

TEM یگانه دستگاه قدرتمندی است که پژوهش در ساختار اتمی و نانویی را با مشاهده تصاویر مربوطه و طیف نگاری ، ممکن می سازد.

شرکت پرتو رایان رستاک متکی به تجربه طولانی بیست ساله کارشناسان خود  آمادگی دارد تا خدمات فنی و تخصصی شامل تامین دستگاه ها و لوازم یدکی و مصرفی ، نصب و راه اندازی ، تعمیرات و نگهداری و کالیبراسیون دستگاههای TEM را ارائه نماید.

فهرست