تعرفه های TEM (نمونه های پودری):

  • هزینه برای هر نمونه  5,000,000 ریال

MODEL EM 208S
RESOLUTION, nm
Lattice image (RESOLUTION, nm) 0.34
Point to point (RESOLUTION, nm) 0.45
Filaments (ELECTRON GUN) Tungsten
Voltage, kv (ACCELERATING) 100KV
Magnification 200Kx
Digital camera
Diffraction

جهت پذیرش نمونه لطفا کد نمونه را از طریق وبسایت دریافت و  به همراه نمونه برای آزمایشگاه ارسال فرمایید.

به استحضار می رساند از پذیرفتن نمونه های بدون کد معذوریم.

فهرست