توجه

لطفا پس از ثبت مشخصات، نمونه ها را با شماره سریالی که در انتهای ثبت نام برای شما ایجاد می شود، نام گذاری کنید و سپس نمونه ها ارسال نمایید.

نمونه ها فقط با شماره های ایجاد شده در پایان ثبت نام پذیرش می شوند.

همراه نمونه، فایل مشخصات و تعهد غیر سمی بودن نمونه ها تکمیل و امضا شده و به همراه نمونه ها ارسال گردد.

  مشخصات درخواست کننده

  مشخصات درخواست

  نحوه آشنایی با مرکز رستاک

  توافق

  دستورالعمل نامگذاری و ارسال نمونه ها

  برای چند نمونه، از پسوند حروف a, b, c, … با کد ایجاد شده استفاده کنید.

  برای مثال:

  • B970508-01-A
  • B970508-01-B
  • B970508-01-C
  فهرست