توجه

لطفا پس از ثبت مشخصات، نمونه ها را با شماره سریالی که در انتهای ثبت نام برای شما ایجاد می شود، نام گذاری کنید و سپس نمونه ها ارسال نمایید.

نمونه ها فقط با شماره های ایجاد شده در پایان ثبت نام پذیرش می شوند.

همراه نمونه، فایل مشخصات و تعهد غیر سمی بودن نمونه ها تکمیل و امضا شده و به همراه نمونه ها ارسال گردد.

مشخصات درخواست کننده

مشخصات درخواست


تعهد

نحوه آشنایی با مرکز رستاک

توافق

دستورالعمل نامگذاری و ارسال نمونه ها

برای چند نمونه، از پسوند حروف a, b, c, … با کد ایجاد شده استفاده کنید.

برای مثال:

  • T970508-01-A
  • T970508-01-B
  • T970508-01-C
فهرست