فرم پذیرش DLS

توجه لطفا پس از ثبت مشخصات، نمونه ها را با شماره سریالی که در انتهای ثبت نام برای شما ایجاد می شود، نام گذاری کنید و سپس نمونه ها ارسال نمایید. نمونه ها فقط با شماره های ایجاد شده در…
Read More

فرم پذیرش BET

توجه لطفا پس از ثبت مشخصات، نمونه ها را با شماره سریالی که در انتهای ثبت نام برای شما ایجاد می شود، نام گذاری کنید و سپس نمونه ها ارسال نمایید. نمونه ها فقط با شماره های ایجاد شده در…
Read More

فرم پذیرش TEM

توجه لطفا پس از ثبت مشخصات، نمونه ها را با شماره سریالی که در انتهای ثبت نام برای شما ایجاد می شود، نام گذاری کنید و سپس نمونه ها ارسال نمایید. نمونه ها فقط با شماره های ایجاد شده در…
Read More

آزمایشگاه TEM

خانهchevron_rightآنالیز TEMتعرفه های TEM (دانشجویی): هزینه برای هر نمونه نانو مواد (غیر بالک):  6,500,000 ریال هزینه برای هر نمونه زیستی با آماده سازی به روش رنگ آمیزی منفی: 7,500,000 ریال هزینه برای هر نمونه زیستی با آماده سازی به روش…
Read More
فهرست