فرم پذیرش DLS

turned_in_not, ,
توجه لطفا پس از ثبت مشخصات، نمونه ها را با شماره سریالی که در انتهای ثبت نام برای شما ایجاد می شود، نام گذاری کنید و سپس نمونه ها ارسال نمایید. نمونه ها فقط با شماره های ایجاد شده در…
Read More

فرم پذیرش BET

turned_in_not, ,
توجه لطفا پس از ثبت مشخصات، نمونه ها را با شماره سریالی که در انتهای ثبت نام برای شما ایجاد می شود، نام گذاری کنید و سپس نمونه ها ارسال نمایید. نمونه ها فقط با شماره های ایجاد شده در…
Read More

فرم پذیرش TEM

turned_in_not, ,
توجه لطفا پس از ثبت مشخصات، نمونه ها را با شماره سریالی که در انتهای ثبت نام برای شما ایجاد می شود، نام گذاری کنید و سپس نمونه ها ارسال نمایید. نمونه ها فقط با شماره های ایجاد شده در…
Read More

آزمایشگاه TEM

خانهchevron_rightآنالیز TEMتعرفه های TEM (دانشجویی): هزینه برای هر نمونه نانو مواد (غیر بالک):  6,500,000 ریال هزینه برای هر نمونه زیستی با آماده سازی به روش رنگ آمیزی منفی: 7,500,000 ریال هزینه برای هر نمونه زیستی با آماده سازی به روش…
Read More
فهرست